Algemene Voorwaarden

Met de vernoeming van Console360 wordt in dit document verwezen naar de firma P.V.D Trading Company ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 51404664.

1.2 Console360 aanvaardt geen enkel voorbehoud bij bestellingen door de afnemer.

1.3 Console360 behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden ten alle tijde te wijzigen. De afnemer erkent dat Console360 bevoegd is deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden. In geval van een inhoudelijke wijziging van de Algemene Voorwaarden zal Console360 alle gebruikers per e-mail hiervan op de hoogte stellen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden meezenden.

 

2. Prijs en Betaling

2.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.

2.2 Alle prijzen zijn exclusief de verzendkosten (anders is het vermeld).

2.3 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Console360 zijn vrijblijvend, tenzij door Console360 schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en medewerking van de leveranciers van Console360. Console360 heeft het recht de overeenkomst te ontbinden.

2.4 De afnemer kan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van de aanbiedingen ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.5 Betaling van de bestelde producten via de online-shop Console360 vindt alleen plaats door middel van vooruitbetaling. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na bestelling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.6 Indien afnemer de verschuldigde bedrag(en) niet binnen het gestelde termijn zoals bij 2.5 genoemd betaalt, kan Console360 zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente berekenen.

2.7 Indien afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Console360 de vordering uit handen geven, in welk geval afnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

2.8 Console360 is gerechtigd, indien afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de bestellingen op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

2.9 Voor het in verzuim stellen van de afnemer is Console360 gerechtigd de werkelijke kosten in rekening te brengen, te verhogen met een redelijk bedrag aan administratiekosten.

2.10 Prijswijzigingen onder voorbehoud.

 

3. Levering van de producten

3.1 Levering van de bestelde producten vindt binnen Nederland plaats.

3.2 Console360 kan niet de garantie geven van de leverbaarheid van alle producten. In geval van een tekort zal de afnemer hiervan op de hoogte gesteld worden. Het overgemaakte bedrag zal dan teruggestort worden aan de afnemer.

3.3 De verzending van bestelde producten vindt alleen plaats nadat het verschuldigde bedrag op het bankrekeningnummer van Console360 is ontvangen. Console360 zal trachten verzendingen binnen 7 werkdagen nadat het bedrag is ontvangen per post op te sturen. Console360 is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Console360 gedragen.

3.4 Levering geschiedt enkel aan personen van 16 jaar of ouder.

3.5 Bij gratis verzending word door Console360, de goedkoopste verzending optie gebruikt.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Console360 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht door aankoop en/of gebruik van geleverde producten en tijdens verzending van de geleverde producten toegebrachte schade.

4.2 De termijn genoemd bij 3.3 geldt als een indicatie en niet als uiterste levertermijn. Console360 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van overschrijding van deze levertijd.

4.3 Console360 is niet aansprakelijk wanneer een zending niet of te laat aankomt.

 

5. Ruilen van producten

5.1 Ruilen van producten is slechts mogelijk als het geleverde product in originele en gesealde staat is en het geleverde product binnen 7 werkdagen na levering weer in bezit van Console360 is. Kosten die voortvloeien uit een gewenste ruil (waaronder de verzend- en administratieve kosten) zijn voor de rekening van de afnemer.

5.2 14 dagen bedenktijd in deze periode kunt de producten retourneren.

 

6. Reclames/Garantie

6.1 De afnemer is verplicht terstond na levering, de geleverde goederen grondig te inspecteren op gebreken en, bij aanwezigheid daarvan, Console360 per ommegaande hier per e-mail van op de hoogte te stellen.

6.2 Indien de afnemer niet binnen zeven dagen na de dag van levering Console360 wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt de afnemer geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op garantie. Console360 dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal Console360 het product vervangen door een nieuw exemplaar.

6.3 Console360 biedt uitsluitend leveranciersgarantie. Deze leveranciersgarantie vervalt bij oneigenlijk gebruik van de geleverde producten.

6.4 Console360 biedt geen garantie voor werking op computersystemen. Defecten door verkeerd handelen vallen niet onder de garantie.

 

7. Verzendkosten

7.1 De verzendkosten worden berekend per bestelling. De kosten zijn afhankelijk van het soort en aantal bestelde producten.

 

8. Schadevergoeding

8.1 Console360 kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

8.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Console360 komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, het niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.

 

9. Annuleringen

9.1 Het annuleren van een order is alleen mogelijk binnen zeven dagen na het plaatsen van de order. Verzendkosten voor het terugsturen is voor rekening afnemer.

9.2 Indien de bij 4.2 genoemde termijn met meer dan drie weken overschreden wordt heeft de afnemer de mogelijkheid de order kosteloos te annuleren. De afnemer dient wel altijd per e-mail aan te geven dat de order geannuleerd moet worden.

 

10 Toepasselijk recht

10.1 De overeenkomsten tussen Console360 en afnemer worden beheerst door Nederlands recht